Opleidingsportaal De Juridische Academie


Geplande data

Cursus
Startdatum
Einddatum
Start
Eind
Docent
Locatie
Inschrijven
Effectief procederen in eerste en tweede aanleg (Klassikaal)20181115121115 november 201820181116121116 november 201820181115031115:3020181116081120:30Tjalle Hidma; van Rijssen; SijmonsmaZeist

Cursuskosten

Prijs pp excl. BTW
Cursusdeelname De Juridische Academie€ 1.275,00

Effectief procederen in eerste en tweede aanleg (Klassikaal)
Resultaat
Waarom dit midweek-arrangement Effectief Procederen nú volgen? Het civiele procesrecht staat aan de vooravond van grote veranderingen. De modernisering die KEI voorstaat, gaat veel verder dan de digitalisering alleen! Zij raakt ook de verhouding tussen de rechter en partijen en hun raadslieden in de kern. De lijn die in 2002 is ingezet (substantiërings- en bewijsaandraagplicht), wordt doorgetrokken, met de mondelinge behandeling als kloppend hart van de procedure. Regie door de rechter is de spil waar het om draait, effectiviteit het doel. De Agenda van de rechtspraak 2015 - 2018 van de Raad voor de rechtspraak verwoordt het zo: "Voor de rechter is maatschappelijke relevante rechtspraak het ankerpunt. Onder zijn regie verlopen procedures snel. Hij stuurt strak op termijnen. Hij zorgt ervoor dat partijen verder kunnen na zijn uitspraak. Zijn uitspraak is niet alleen gezaghebbend, maar ook betekenisvol en behulpzaam voor de rechtzoekenden." In dit midweek-arrangement staat de praktische vertaalslag van een en ander centraal. Wat betekenen deze beoogde veranderingen in concreto en wat wordt van u als advocaat verwacht? Wie denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen, komt straks bedrogen uit. Als voorbeeld van de procesgang-nieuwe-stijl kan worden genoemd de preprocessuele bewijsgaring: veel meer dan thans gebruikelijk is, wordt van partijen verwacht dat zij onder KEI voorafgaande aan de procedure relevante informatie verzamelen en dat met open vizier in het geding brengen.
Onderwerpen
Het inzagerecht: De vordering tot inzage in bescheiden die zich bij de tegenpartij of een derde bevinden op de voet van art. 843a Rv nu en straks onder KEI; van ondergeschoven kindje naar volwaardig bewijsmiddel. mr. J.R. Sijmonsma studeerde Nederlands recht. Hij was medewerker privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam, RAIO en vervolgens rechter, vice-president en waarnemend voorzitter van de sector civiel in de rechtbank Maastricht. Hij is lid geweest van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (en van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Hij promoveerde in 2010 op het onderwerp “het inzagerecht van art. 843a Rv”. Hij is thans raadsheer in het hof ’s-Hertogenbosch. In het kader van KEI wordt de tekst van art. 843a Rv, het inzagerecht, niet gewijzigd, maar dat betekent niet zonder meer dat de in werking treding van KEI geen gevolgen heeft voor de inzagevordering. Bij KEI komt immers de mondelinge behandeling centraal te staan, en dit zal gevolgen hebben voor de positionering van een inzagevordering, waarbij onder meer van belang is op welk moment een dergelijke vordering nu en straks moet/kan worden gedaan. Waar art. 843a Rv in het kader van KEI niet is veranderd, is art. 22 Rv wel veranderd. Hoe verhoudt de regie van de rechter (en de aan hem in art. 22 Rv gegeven bevoegdheden) zich tot art. 843a Rv? Verder zal de nodige aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het inzagerecht van ondergeschoven kindje naar volwaardig bewijsmiddel. Het met succes inroepen van dit bewijsmiddel kent de nodige voetangels en klemmen, die in deze cursus aan de orde komen, zoals: -de plaats van het inzagerecht in het bewijsrecht; -het bewijsbeslag ter veiligstelling van de inzage; -de bestanddelen van lid 1 van art. 843a Rv; -processuele verwikkelingen zoals het inroepen van de inzage bij wijze van incident, als zelfstandige hoofdvordering, bij dagvaarding, bij verzoekschrift; -het inzagerecht in de toekomst (wv 33079, het advies van de Expertgroep Modernisering Burgerlijk Bewijsrecht van april 2017). ________________________________________ Preluderen op stelplicht en bewijslastverdeling; twee kanten van dezelfde medaille Het civiele bewijsrecht is weerbarstig. Letterlijk wekelijks blijkt uit de niet aflatende stroom jurisprudentie dat er op dit vlak het (on)nodige misgaat. Grondig begrip van het bewijsrecht is daarom onontbeerlijk. Dat geldt a fortiori in de hoge druk-pan van de KEI-procedure, wanneer er doorgaans geen 'tweede kans' is om omissies op dit vlak te repareren. De mondelinge behandeling als hart van de procedure zal bij uitstek in de sleutel (moeten) staan van stelplicht en bewijslastverdeling. Men bedenke dat alsdan meteen getuigen en partijdeskundigen kunnen worden gehoord (art. 30 k lid 2 nieuw Rv): over effectief procederen gesproken! De hier geboden kansen vergen evenwel het nodige van rechter en toeleverancier. Aan de hand van recente rechtspraak en de behandeling van rechtsvragen wordt een aantal praktische bewijskwesties gestructureerd gepresenteerd en voorzien van do's en dont's. Na een inleiding over bewijzen anno 2017/18 - onder andere over de grenzen aan materiële waarheidsvinding -komen onder meer ter sprake: -Stelplicht: lees de wet door de 'stelplicht-bril' -Bewijslast en bewijsrisico; valkuilen rond bewijslastverdeling -Toepassingsbereik en effecten van de zgn 'omkeringsregel' -Bewijsrechtelijke aspecten van proportionele aansprakelijkheid -Bewijsvermoedens -Optimaal benutten van producties -Perikelen rond aktebewijs: uitwendige-, formele en materiële bewijskracht -Stelplicht en bewijs door middel van (partij)deskundigen -Bewijswaardering in civilibus ________________________________________ Hoger Beroep: Alsmede voorlopige bewijsverrichtingen, Nu en onder KEI (voorlopig) getuigenverhoor; (voorlopig) deskundigenbericht; bewijsaanbod in appel. Appelrechtspraak kent specifieke voetangels en klemmen. In het verlengde van vorenstaande onderwerpen wordt bij een en ander stilgestaan voor het appel. Daarnaast komen de voorlopige bewijsverrichtingen aan de orde, alsmede het bewijsaanbod in appel. -Aanvangsperikelen (huidige procesrecht en KEI); -Mondelinge behandeling eerste aanleg en hoger beroep: -De assertieve en waakzame advocaat -Voorbereiding van de zitting -Voorlopige bewijsverrichtingen -Wel of geen tussentijds appel of cassatie vragen -Grieven en devolutieve werking
Niveau
**Verdiepingsniveau
Doelgroep
Advocaten

Verzoek om informatie

Meld mij aan voor de wachtlijst indien de cursus voltekend is.